Mô tả

Cáp kết nối CableX187L4

Cáp lập trình CableX187L4 được sử dụng để lập trình cho các tủ dòng FireNET.